Operasjonsleder / lager- og logistikk koordinator

Stillingen rapporterer direkte til lagersjef i Norwegian Piping. Arbeidssted: Bergen

1. Hovedoppgaver:

 • Samarbeide tett med lagersjef og være dennes stedfortreder ved behov
 • Bygge og utvikle en løsningsorientert, kvalitetsbevisst og serviceinnstilt stab basert på vår visjon, våre verdier og strategier
 • Planlegge nødvendig bemanningstiltak som ansettelser, overtid, skiftordning og innleie av eksternt personell i samarbeid med lagersjef
 • Overordnet ansvar for lagerbeholdning og eventuelle kommisjonslager, herunder min/maks vurderinger, målinger og KPI-er. Min/maks oppdateres i samråd med salg (prognoser) og lagersjef
 • Delta i lederfora for området du leder og være en medansvarlig beslutningstaker
 • Videreutvikle rutiner og verktøy for forenkling, standardisering og optimalisering av lagerhold, transport og vareflyt
 • Være ‘single point of contact’ for lager i Bergen og være et bindeledd mellom lager 01 og 50 og mellom MMO og prosjekt
 • Planlegge og koordinere aktiviteter på lager 01 og 50
 • Sørge for at mottakskontroll, innlegging og registrering skjer i henhold til gjeldende prosedyre og etter avtalte prioriteringer
 • Sørge for riktig håndtering av returer og reklamasjoner, planlegge og koordinere relaterte oppgaver etter gjeldende prosedyrer og retningslinjer
 • Avviksregistrering og behandling av avvik mot leverandører i henhold til gjeldende prosedyre og i samarbeid med andre avdelinger
 • Merking og plassering av nytt sortiment ihht gjeldende matrise
 • Innkjøp av verneutstyr og forbruksmateriell for lager
 • Kvalitetssikre innkjøp mot innkjøpsordre ihht gjeldende prosedyre
 • Hovedansvar for bedriftens kilde- og avfallshandtering i henhold til SFT og bedriftens retningslinjer
 • Rapportering
 

2. Ansvar:

 • Optimalisering av samhandling mellom lager og personell på salg, sertifikat og dokumentasjon
 • Jobbe i henhold til og håndheve Flux sine verdier, etiske retningslinjer (Code of Conduct) og HSSE prosedyrer og retningslinjer
 • Ansvar for at interne rutiner blir fulgt i henhold til kravene i bedriftens HMS-K system
 • Utvikling av egne medarbeidere, gi opplæring i og bruk av gjeldende prosedyrer
 • Hovedansvarlig for all interntransport mellom bedriftens avdelinger
 • Hovedansvarlig for oppsett og utforming av lager i Bergen ihht matrise og prosedyre
 • Overordnet ansvar for bedriftens trucker og annet lagerverktøy, samt sørge for vedlikehold og service på disse
 • Ansvar for daglig oppfølging av eksterne transportører og påse at avtalte betingelser følges
 • Kvalitetssikre at leveranser, mottakskontroll og forsendelser er ihht prosedyrer, pakkseddel og annen dokumentasjon
 • Godkjenning av alle fakturaer knyttet opp til varetransport, for både inngående og utgående frakter
 • Hovedansvarlig for at varetelling utføres minst 1 gang pr år med påfølgende dokumentasjon til revisor
 • Drive ned lagerbinding og ukurans
 • Ansvarlig for at lageret til enhver tid følger bedriftens gjeldene leveringsbetingelser i samråd med lagersjef og personell på salg
 • Disponere eget personell og kapasitet rasjonelt og effektivt
 • Sikre tilgang til verneutstyr for personell og bruk ihht gjeldende retningslinjer
 • Samkjøre all aktivitet med lagersjef og lager 50
 

3. Myndighet:


I henhold til fullmakts matrise.
 

4. Kompetanse:


Minstekrav
 • Videregående skole
 • Minimum 5 års bransjeerfaring
 • Truckførerbevis for T1, T2 og T4
 • Kranførerbevis
 • Gode datakunnskaper, erfaring med SAP ERP og HADocs sertifikat system er en fordel
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper (muntlig og skriftlig)

Ønskelig
 • Fagbrev innenfor logistikkfaget
 • Ledererfaring
 • Erfaring fra tilsvarende lagervirksomhet innen olje og gas

Personlige egenskaper
 • Evne til å lede andre
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Organisert, strukturert, fleksibel og selvgående
 • Initiativrik og stor stå på vilje
 • Rettskaffen og lojal til bedriftens beslutninger


Positions
gul-pil-opp